Sammanfattning av testresultat

11 olika studsmattor har provats med utvalda delar av olika standarder och SP:s egna metoder. En sammanfattning av provningarna redovisas i tabell 1 och 2 där en viktning av resultaten har gjorts på varje provning.

Provningsprogrammet redovisas i Kapitel 3. Provningsresultaten redovisas i Kapitel 4.

I tabell 1och 2 presenteras en viktning som gjorts på varje provning där skalan är 1-5 där 5 är det högsta viktningsvärdet, därefter fallande skala.


Testtabell 1
 
Studshöjd
Studsens mjukhet
Kantskydd
Skyddsnät
Ram och ben
Montering / Manual
Totalbetyg
 
Jumpking
4,7
3,9
4,5
3,5
4,7
1,5
22,8
Biltema
4,7
3,9
2
3,1
2
4,8
20,5
Outra Sport
2,7
4
5
3,1
3,9
2,8
21,5
North
5
4,5
5
4,7
5
3,7
27,9
Hodura
4,8
3,4
4,5
3
3
2,4
21,5
Jysk
3,8
3,3
1,5
1,5
3,2
5
18,3
Berg Champion
4
5
2,5
4,1
4,8
2,5
22,9
Berg Favorit
4,3
4,3
3,3
4,4
4,9
2,3
23,5
Acon
1
4
4,5
3,2
2,5
3,6
18,8
Etan
3,5
4,1
5
2,5
2,3
2,1
17,1
Tramp.spec
4
4,8
4,6
2,3
4
2,5
22,2

1. Inledning

På uppdrag av Avero AB har 11 studsmattor provats med utvalda delar av olika standarder och egna metoder i enlighet med kunden. Ett antal olika provningar har genomförts på varje studsmatta med fokus på studsförmåga och säkerhet. De provningar som har gjorts är:

stötupptagningsförmåga av kantskydd, studsförmåga, genomtrampsprov av kantskydd och provning av beninfästning/ramkonstruktion.


2. Provobjekt

Beteckning:
Jumpking
Biltema
Outra Sport (ToysR'us)
North Trampoline
Hudora
Jysk / Manual
Berg Favorit
Berg Champion
Acon
Etan
Trampolin-specialisten
 
Namn/artikel
Studsmatta:
14″ Heavy duty Mega Pod

Skyddsnät:
14″ Heavy duty Mega Pod
Studsmatta:
14-411

Skyddsnät:
14-413
Studsmatta / Skyddsnät:
Trampoline Pro Series with Safety Net 46-93
Studsmatta / Skyddsnät:
North Challenger Long Leg Safety net 43o
Studsmatta / Skyddsnät:
Trampolin Family 400 cm
Studsmatta:
Exiting Trampoline green, 4701603

Skyddsnät:
Exiting Safety Net, 4701604

Stege: Exciting Ladder, 4701605
Studsmatta:
Favorit 430

Skyddsnät:
Safty Net Comfort 430
Studsmatta:
Champion 430

Skyddsnät:
Safty Net Deluxe 430
Studsmatta:
Acon Air 4.3 Trampolini, 10102-43

Skyddsnät:
Acon Air 4,3 turvaverkko, 10203-43

Stege:
Tikapuut, 10401
Studsmatta:
Etan Premium Trampolin 14 430er grun, PWS- EP14 Cnr:4
Studsmatta:
14ft Safetey Net, TRP-1404TSR Skyddsnät:
4″ Fly trampoline, TR-140D-P35
 

3. Provningsutförande och resultat

Alla resultat som är redovisade i denna rapport refererar endast till de testade exemplaren. En rankning görs på varje provning där skalan är 1-11 och 1 är bäst och 11 är sämst.

Provningsdatum: Mars – April 2015.

Provplats: Provningarna utfördes vid SP i Borås. Enheten Bygg och Mekanik – Säkerhet och Funktion.

Provningsföljden är enligt tabell 2 och provningsförfarandet beskrivs mer ingående i resultatdelen.Tabell 2   Provningsprogram
Provning nr
1
2
3
4
5
6
7
 
 
Studsförmåga
Genomtrampsprov av kantskydd
Beninfästning / ramkonstruktion
Stötupptagningsförmåga för kantskydd
Skyddsnät
Montering
Manual

3.1. Provning : Studsförmåga

En provkropp med instrumenterad accelerometer i form av en halvsfär med diametern 270 mm och massan 45,95 kg släpptes från 2,0 m höjd från matthöjden. Efter studsmattan belastats med en vikt av 500kg i 30 min, för att simulera användning. Accelerationen mättes och återstudsen filmades. Filmen återuppspelades och vid vändpunkten på 1:a återstudsen avlästes höjden optisk med referens av en mätstång monterad bakom den släppta provkroppen. 3st fallprov gjordes. De värden som redovisas i tabell 4 och 5 är medelvärden av de genomförda proven. Återstudshöjden som mäts optiskt från distans kan bara jämföras inbördes med varandra och inte ses som ett verkligt värde men ger en indikation på hur högt återstudsen var.Tabell 4  Studshöjd
Studsmatta
Jumpking
Biltema
Outra Sport
North Trampoline
Trampolin-specialisten
Hudora
Jysk
Berg Champion
Berg Favorit
Acon
Etan
 
Efter 500 kg belastning i 30 minuter
1,41
1,41
1,21
1,44
1,34
1,42
1,32
1,34
1,40
1,47
1,29
Rankning / poäng
3 / 4,7
4 / 4,7
10 / 2,7
1 / 5,0
7 / 4,0
2 / 4,8
8 / 3,8
6 / 4,0
5 / 4,3
11 / 1,0
9 / 3,5


Tabell 5  Maxaccelerationen i studsen
Studsmatta
Jumpking
Biltema
Outra Sport
North Trampoline
Trampolin-specialisten
Hudora
Jysk
Berg Champion
Berg Favorit
Acon
Etan
 
Max acc. [G]
9,6
9,1
8,9
8,5
8,7
8,7
8,7
7,9
8,6
8,7
8,7
Efter 500 kg belastning i 30 minuter Max acc. [G]
9,0
9,0
8,9
8,4
8,1
9,5
9,6
7,9
8,6
8,9
8,8
Rankning / Poäng
7 / 3,9
7 / 3,9
6 / 4,0
3 / 4,5
2 / 4,8
8 / 3,4
9 / 3,3
1 / 5,0
1 / 5,0
4 / 4,3
5 / 4,1

trasig studsmatta

Acon Air

2 Fjäderfästen nästan av i mattan + ett antal fästen till visar skador = mattan bör kaseras.


3.2 Provning : Kantskydd

Prov 1: Genomtrampsprov av kantskydd.

En ledad platta på 50 x 100 mm belastades med en kraft på 100 kg på den sämsta punkten av kantskyddet som bedömdes vara vid skarvsömmen mellan dämpmaterialen. Belastningen skedde mitt på kantskyddet samt att skyddsnätet var demonterat. Vid full belastning noterades hur mycket skyddet hade sjunkit ner från dess ursprungsnivå. Efter provningen kontrollerades det om några skador uppstått.

Prov 2 Stötupptagningsförmåga på kantskydd.

Provningen genomfördes enligt EN 1177, Lekredskap – Stötdämpande underlag för lekplatsens ytbeläggning, där en fallkropp släpps emot underlaget. Enda skillnaden i provningsförfarandet är att höjden för släppet av fallkroppen är här satt till 2,0 m för att efterlikna de fall som kan uppstå vid hopp på studsmatta. En fallkropp med diameter på 160 mm och en massa på 4,6 kg släpptes från 2 m höjd och accelerationen mättes vid krocken mellan studsmattan och huvudkroppen. Provningen genomfördes vid skarven av dämpningsmaterialet eftersom det bedömdes vara det värsta fallet samt med skyttsnäten demonterade. 3 prover genomfördes på samma punkt men resultatet redovisar bara det första värdet samt att notering finns om värde 2 och 3 överstiger 1000. I regel försämras stötupptagningsförmågan för varje slag. Enligt standarden EN 1177 skall inte accelerationen överstiga värdet 1000 HIC då risken finns för huvudskador.

HIC står för Head Injury Criterion och är ett framräknat värde av provresultaten enligt standarden EN 1177.

Resultat

Resultaten av de båda proven bedömdes utefter att skyddsnätet alltid används. I de fall som skyddsnätet helt skyddar från skyddsmattan så tas resultaten från genomtrampsprovet och stötupptagningsprovet bort men övriga risker med att glida ut med fot mellan studsmatta och nät tas med. Kommentarerna kan även innehålla annan viktig info från provningarna som inte viktas in i resultaten, det är då skriveti kursivt.

Om studsmattorna används utan de skyddsnäten som de är provade med så gäller inte dessa resultat.Studsmatta
Jumpking
Biltema
Outra Sport
North Trampoline
Trampolin-specialisten
Hudora
Jysk
Berg Champion
Berg Favorit
Acon
Etan
 
Rankning / Poäng
4 / 4,5
10 / 2,0
2 / 5,0
1 / 5,0
3 / 4,6
6 / 4,5
11 / 1,5
9 / 2,5
7 / 3,3
5 / 4,5
8 / 2,6

Test av studsmattans kantskydd

3.3 Provning : Beninfästning /ramkonstruktion

Prov 1, Benprov: Varje benpar belastades med par sandsäckar på 10 kg/st. Ramen lyftes för att se så att inte benen trillade av.

Prov 2, Lyftprov: Ett ben på varje matta utsattes för en belastning av 50 kg i riktning inåt mattan och efteråt kontrollerades om några skador uppstått.

Chassiet kontrollerades också med avseende på skador samt annat relevant för provningen.


Test av studsmattans Beninfästning och ramkonstruktion

Tabell   Beninfästning / ramkonstruktion
Studsmatta
Jumpking
Biltema
Outra Sport
North Trampoline
Trampolin-specialisten
Hudora
Jysk
Berg Champion
Berg Favorit
Acon
Etan
 
Resultat benprov
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Resultat lyftprov
OK
Underkänd
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Underkänd
Underkänd
Kommentar
Grova rör. Ingen låsning på ben men den klarar lyftprov ändå.
Klena rör. Benen trillar av vid lyft.
 
Tjocka rör och kraftig konstruktion.
Grova rör. Ingen låsning på ben men den klarar lyftprov ändå.
Mycket vek ram vid belastningsprov även om prov är ok och inga skador uppstod efter.
Märkbart vek ram vid belastningsprov även om prov är ok. Vid lyft lossnar rör inte helt men prov är ok. Utan skyddsnätet lossnar benen.
En låsning på ben låser ej och rör vill dras ut något vid lyft men klara ändå prov.
Grova rör och kraftig konstruktion.
Kraftig ram. Benen trillar av vid lyft.
Benen trillar av vid lyft.
Rankning / Poäng
4 / 4,7
11 / 2,0
6 / 3,9
1 / 5,0
5 / 4,0
8 / 3,0
7 / 3,2
2 / 4,8
3 / 4,9
9 / 2,5
10 / 2,3

Jysks veka ram vid belastning.

Jysks veka ram vid belastning.

Hudoras mycket veka ram vid belastning.

Hudoras mycket veka ram vid belastning.

Etans ben trillar av vid lyft

Etans ben trillar av vid lyft


3.4 Provning : Skyddsnät

Skyddsnätet bedömning gör på hur säkra dom är genom dess höjd, ifall det går att trampa utanför skyddsnätet, hur öppningen är utformad med kontrastfärger för hitta utgång, ta sig in och ut som vuxen och övriga säkerhetsaspekter.

Skyddsnät med en tunnelkonstruktion gör att nätet alltid är stängt och risken att trilla ut genom en bortglömd ej neddragen dragkedja försvinner.
Barns lek där de hoppar och springer runt på studsmattan leder ibland till att de halkar och ramlar. Ett skyddsnät där öppningen alltid är stängd förhindrar att de aker ut genom öppningen.Studsmatta
Jumpking
Biltema
Outra Sport
North Trampoline
Trampolin-specialisten
Hudora
Jysk
Berg Champion
Berg Favorit
Acon
Etan
 
Näthöjd [cm]
185
178
175
190
175
181
165
186
189
179
173
Rankning / Poäng
4 / 3,5
7 / 3,1
6 / 3,1
1 / 4,7
10 / 2,3
8 / 3,0
11 / 1,5
3 / 4,1
2 / 4,4
5 / 3,2
9 / 2,5

3.5 Provning : Montering/Manual

Manualen lästes innan och under montering och studsmattan monterades enligt manual. Tiderna för monteringen är en cirkatid på monteringstiden. Manualerna skall finnas på svenska enligt Konsumetverket samt numer gällande standarden EN 71-14:2015. Demontering kommenteras bara ifall om något varit svårt, gått sönder osv. Bedömningen av resultaten gjordes utefter monteringstid, svårhet i att montera/demontera, felaktighet i manualer och om manualen ej fanns på svenska.Tabell  Montering / Manual
Studsmatta
Jumpking
Biltema
Outra Sport
North Trampoline
Trampolin-specialisten
Hudora
Jysk
Berg Champion
Berg Favorit
Acon
Etan
 
Monteringstid
Matta: 1.19 h
Nät: 1.52 h
Matta: 0.37 h
Nät: 0.49 h
Matta: 1.29 h
Nät: 1.52 h
Matta: 1.14 h
Nät: 1.21 h
Matta: 1.20 h
Nät: 1.00 h
Matta: 2.07 h
Nät: 1.00 h
Matta: 0.45 h
Nät: 0.57 h
Matta: 1.22 h
Nät: 1.31 h
Matta: 1.31 h
Nät: 1.25 h
Matta: 0.58 h
Nät: 0.53 h
Matta: 0.58 h
Nät: 0.53 h
Rankning / Poäng
11 / 1,5
2 / 4,8
5 / 2,8
3 / 3,7
7 / 2,5
8 / 2,4
1 / 5,0
6 / 2,5
9 / 2,3
4 / 3,6
10 / 2,1

4 Mätosäkerhet

Mätosäkerheten för dödvikten är < 0.5%, accelerationen 5,0% och kraften är 1,0%. Angiven mätosäkerhet motsvarar ett approximativt 95%-igt konfidensintervall kring mätvärdet. Detta intervall har beräknats i enlighet med GUM (The ISO guide to the expression of uncertainty in measurements). Detta innebär normalt kvadratisk addition av ingående standardosäkerheter och multiplikation av den så erhållna sammanvägda standardosäkerheten med täckningsfaktorn k=2.

Med vänlig hälsning

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Bygg & Mekanik – Säkerhet och Funktion